Over ons

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) sleept Twitter voor de rechter. Lees meer over deze zaak en meld je aan – en steun ons in de strijd voor een eerlijke omgang met persoonlijke gegevens.

Onze missie

De data-economie heeft ons veel voordelen gebracht. We zijn ons alleen ook bewust van de individuele en maatschappelijke schade die voortvloeit uit steeds vaker voorkomend onrechtmatig gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Effectieve bescherming van recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens is essentieel voor een bloeiende, vrije en competitieve data-economie, voor de eerlijke behandeling van individuen en voor een functionerende democratische samenleving.

Het is de missie van SDBN om de belangen te beschermen van gedupeerden die zijn geschaad als gevolg van schendingen van hun privacy en/of onrechtmatige verwerking van hun persoonsgegevens en om ervoor te zorgen dat bestaande inbreuken worden verholpen en gedupeerden op een adequate wijze worden gecompenseerd.

Het werk van SDBN

SDBN onderzoekt momenteel een reeks inbreuken op privacy wet- en regelgeving door bedrijven die actief zijn in de data-economie. We zullen de uitkomsten van ons onderzoek met de verantwoordelijke bedrijven delen en deze partijen uitnodigen om samen te komen tot een redelijke oplossing, waarmee deze inbreuken worden verholpen en degenen die schade hebben geleden worden gecompenseerd.

Wij verkiezen buitengerechtelijke oplossingen boven kostbare en tijdrovende juridische procedures. Als de verantwoordelijke partijen echter niet bereid zijn om vrijwillige regelingen aan te gaan, dan zal SDBN namens haar achterban een collectieve actie beginnen om hun recht op schadevergoeding af te dwingen en een gerechtelijk bevel te verkrijgen om bestaande inbreuken te stoppen en om verdere inbreuken te voorkomen.

De activiteiten van SDBN zijn complementair aan de handhaving van geldende regelgeving en toezicht die tot doel hebben het recht op privacy te beschermen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons werk de gedupeerden in staat stelt om toegang te krijgen tot het recht en verhaal te faciliteren op bedrijven die hun recht op privacy schenden. Hiermee helpt SDBN te waarborgen dat bedrijven in de data-economie in de toekomst binnen de wet- en regelgeving opereren.

Governance

SDBN wordt geleid door een raad van bestuur en een raad van toezicht, bestaande uit onafhankelijke leden met expertise en affiniteit op alle relevante terreinen voor de zaken die zij onderzoekt.

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het financiële beleid en voor de strategie van de Stichting. Het bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur, en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook adviseert de raad van toezicht het bestuur. De leden van de raad van toezicht richten zich op de belangen van de achterban van de stichting.

Bestuur

Portret van Anouk Ruhaak
Anouk Ruhaak

Voorzitter bestuur

Portret van Arie van der Steen
Arie van der Steen

Bestuurder

Portret van Niels Lemmers
Niels Lemmers

Bestuurder

Raad van toezicht

Portret van Ton Louwers
Ton Louwers

Voorzitter Raad van Toezicht

Portret van Michael Silverleaf
Michael Silverleaf KC

Lid Raad van Toezicht

Portret van Catherine Mulligan
Catherine Mulligan

Lid Raad van Toezicht

Zo werken wij

Als collectieve belangenbehartiger voert SDBN haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de principes van de Claimcode 2019. Dit is een gedrags- en governancecode, gericht op het deugdelijk en onafhankelijk functioneren van claimstichtingen.

In ons Claim Code Compliance document vindt u meer informatie over de structuur van de stichting en hoe wij voldoen aan de Claim Code 2019.

Claim code compliance
Statuten